Logo, Grace Bible
    Believers Why this
    website

WAAROM DEZE WEBSITE?

-------------------------------------------------------------
Laatste wijziging: 18 augustus 2008
-------------------------------------------------------------

Bad News - Good News image
opsom Inleiding

Als iemand slecht nieuws en goed nieuws moet vertellen en hij/zij wil de ander niet kwetsen, is hij/zij geneigd om de nadruk te leggen op het goede nieuws. Of hij/zij laat het slechte nieuws weg en gaat er vanuit dat de ander het slechte nieuws wel uit de boodschap haalt. Bijvoorbeeld door bij een wedstrijd tussen team A en team B een aanhanger van team A te vertellen dat team B heeft gewonnen.

Het niet duidelijk vertellen of het weglaten van slecht nieuws kan echter afbreuk doen aan het goede nieuws. Vooral als iemand bijna niets afweet over het onderwerp waar het slechte en goede nieuws mee te maken hebben. Dit zien we vandaag de dag terug in vele geloofsgroepen waar wél aandacht wordt geschonken aan goed nieuws, maar waar slecht nieuws niet duidelijk wordt verteld of wordt weggelaten.

Het doel van deze website is dan ook om het slechte nieuws duidelijk te vertellen zodat het goede nieuws wordt gewaardeerd. Waarover? Over wat de bijbel ons leert wat er met ons gebeurt wanneer wij doodgaan. Waarom zouden we de bijbel serieus nemen? Het is het enige boek wat vol staat met vele profetieën die honderden jaren later zijn vervuld. Alleen al over Jezus Christus zijn er meer dan 30 profetieën vervuld.opsom Verdeling van de bijbel

Bijna alle bijbels zijn door de mens verdeeld in het Oude en het Nieuwe Testament ofwel in het Oude en het Nieuwe Verbond. Een verdeling die helemaal niet juist is want in Genesis, het eerste boek van de bijbel, vinden we geen enkel woord over het Oude Testament. En het Nieuwe Verbond was er niet vóór de dood van Christus. Dit betekent dat het grootste gedeelte van Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes te maken heeft met de geschiedenis van het Oude Testament en niet met die van het Nieuwe Testament. En dat Jezus Christus en Zijn discipelen leefden onder het Oude Verbond in die tijd.

De meest belangrijke verdeling van de bijbel is die tussen Profetie en de Verborgenheid verkondigd door de apostel Paulus. Genesis 1:1 leert ons: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde." Er wordt niet gesproken over de schepping van het heelal, maar over de hemel en de aarde. En wél omdat het doel van God met de aarde anders is dan Zijn doel met de hemel. Zijn doel met betrekking tot de aarde en Christus zijn koninkrijk hierop is het onderwerp van Profetie (zie 2 Petrus 1:16-19) en Zijn doel met betrekking tot de hemel en onze verheerlijking aldaar met Christus is het onderwerp van de Verborgenheid (Efeziërs 2:4-10, 3:1-4). Basisverschillen tussen Profetie en de Verborgenheid zijn:


PROFETIE
- heeft betrekking op een koninkrijk
  (Daniël 2:44; Mattheüs 6:10);
- het koninkrijk zal op aarde gevestigd
  worden (Jeremia 23:5);
- Christus zal Koning zijn
  (Jeremia 23:5; Jesaja 9:6,7);
- het koninkrijk geprofeteerd vanaf "het
  begin der wereld"
(Lukas 1:68-70);


- aan Israël wordt heerschappij gegeven
  over de volken (Jesaja 60:10-12; 61:6);

- de heidenen zullen worden gezegend door
  Israël als instrument (Gen. 22:17,18);

- de heidenen zullen worden gezegend door
  het opstaan van Israël
  (Jesaja 60:1-3; Zacharia 8:22,23);
- heeft betrekking op volken als zodanig
  (Jesaja 2:4; Ezechiël 37:21,22);
- heeft betrekking op zowel materiële als
  geestelijke zegeningen op aarde
  (Jesaja 2:3,4; 11:1-9);
- heeft betrekking op de komst van Christus
  naar de aarde
(Jesaja 59:20; Zacharia 14:4);

- redding door genade middels geloof alleen
  wordt niet beschouwd;

- de verkondiging van het profetische
  programma is hoofdzakelijk toevertrouwd
  aan de twaalf
  (Mattheüs 10:5-7; Handelingen 1:6-8; 3:19-26);
- het profetische programma is geopenbaard
  door velen van Gods dienaren
  (Lukas 1:70; 2 Petrus 1:21);
- Oud-Testamentische schrijvers begrepen
  vaak niet de middels hen bekend gemaakte
  profetieën (Daniël 12:8-10; 1 Petrus 1:10-12).


DE VERBORGENHEID
- heeft betrekking op een lichaam
  (1 Kor. 12:12,27; Efeziërs 4:12);
- het lichaam heeft een positie in de
  hemel
(Efeziërs 2:5,6; Kolossensen 3:1-3);
- Christus is het levende Hoofd
  (Efeziërs 1:19-23; Kolossensen 1:18);
- het lichaam uitverkoren in Christus, vóór
  de grondlegging der wereld, maar geheim
  gehouden vanaf het begin der wereld

  (Romeinen 16:25; Efeziërs 1:4-11; 3:5-9);
- Jood en heiden geplaatst op hetzelfde
  niveau
voor God
  (Romeinen 10:12; 11:32; Efeziërs 2:16,17);
- de heidenen worden gezegend door de
  koppigheid van Israël
  (Handelingen 13:44-46; Romeinen 11:28-32);
- de heidenen worden gezegend door de
  val van Israël
  (Handelingen 28:27,28; Romeinen 11:11,12,15);
- heeft betrekking op individuen
  
(Romeinen 10:12,13; 2 Korinthiërs 5:14-17);
- heeft betrekking op "alle geestelijke
  zegening in de hemel"
  (Efeziërs 1:3; Kolossensen 3:1-3);
- verklaart de huidige afwezigheid van
  Christus op aarde
  (Efeziërs 1:20-23; Kolossensen 3:1-3);
- redding door genade middels geloof alleen
  staat centraal
  (Romeinen 3:21-26; 4:5; Efeziërs 2:8,9);
- de verkondiging van de verborgenheid is
  hoofdzakelijk toevertrouwd aan Paulus
  (Efeziërs 3:1-3,8,9; Kolossensen 1:24-27);

- de verborgenheid is geopenbaard door
  één man: Paulus
  (Galaten 1:1,11,12; 2:2,7,9; Efeziërs 3:2,3);
- Paulus begreep en verlangde dat anderen
  de aan hem geopenbaarde verborgenheid
  mochten begrijpen (Efeziërs 1:15-23; 3:14-21;
  Kolossensen 1:9-10; 2:1-3).


In Handelingen 9 lezen we hoe het programma van de Verborgenheid door God is opgestart nadat Israël als volk geen berouw toonde en niet wilde luisteren naar de Vader (via Johannes de Doper), niet naar de Zoon en niet naar de Heilige Geest (middels de pinkstergelovigen). Dit programma zal stoppen bij de opname van een ieder die in Jezus Christus is (1 Thessalonicensen 4:13-18). Daarna zal God verder gaan met het programma van de Profetie.opsom Wat is het slechte nieuws?

Het slechte nieuws is de erfzonde en haar gevolgen. Paulus leert ons over de erfzonde op een duidelijke manier in zijn brief aan de Romeinen:
- "Daarom, gelijk door één mens [Adam] de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo is    de dood tot alle mensen doorgegaan, in welke allen gezondigd hebben." (Romeinen 5:12);
- "Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, ..." (Romeinen 5:18);
- "Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;" (Romeinen 3:23);
- "Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;" (Romeinen 3:10).

Dus wij zijn zondaars van aard en door keus. Dit zorgt voor een kloof met God. Een kloof die tot de dood leidt en tot verdoemenis. Alleen de komst van een tweede Adam die niet zou zondigen en zich zou offeren voor al onze zonden kon verlossing bieden. En dit is meer dan 1950 jaar geleden geschied met de komst en de dood van Jezus Christus.opsom Wat is het goede nieuws in het huidige programma van de Verborgenheid?

Het goede nieuws in het huidige programma van de Verborgenheid is dat de zondige mens in Adam zich door geloof kan plaatsen in een rechtvaardig mens in Jezus Christus, de laatste Adam (1 Korinthiërs 15:45).
Romeinen 3:24-26 leert ons:
"En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;
Die God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;
Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende hem, die uit het geloof van Jezus is."

En het verkondigen van dit goede nieuws is onze opdracht. Dit wordt ons duidelijk verteld in 2 Korinthiërs 5:17-6:2:
"Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.
Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd;
Zo zijn wij dan gezanten van Christus' wege, alsof God door ons bad: wij bidden van Christus' wege: Laat u met God verzoenen.
Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.
En wij, als medearbeidende, bidden u ook, dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben.
Want Hij zegt: In de aangename tijd heb Ik u verhoord, en in de dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!"opsom Aanvaardt u het goede nieuws?

Vandaag kan uw dag der zaligheid worden als u het goede nieuws in het huidige programma van de Verborgenheid aanvaardt.
Geloof dat Jezus Christus uw erfzonde op zich heeft genomen en voor uw zonden stierf. Geloof dat hij is begraven en ten derde dage is opgestaan. Geloof dit voordat u sterft, want dan is het te laat.
Als u het goede nieuws aanvaardt, kunnen mensen om u heen u als dwaas beschouwen. Zelfs dit is meer dan 1950 jaar geleden geprofeteerd: "Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;" (1 Korinthiërs 1:18).

Paulus leert ons in 2 Thessalonicensen 1:8-9 het slechte nieuws voor hen die God niet kennen en voor hen, die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn:
"Met vlammend vuur wraak doende over hen, die God niet kennen, en over hen, die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.
Zij zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte."


terug naar boven

© 2008 - 2018 Rob van der Zee

Declaración Doctrinal / Doctrinal Statement Constitución y Estatutos / Constitution and Bylaws


Contact

Mobiel: (+34) 636 993 444

Apartado de Correos, 143 - 29631 Arroyo de la Miel (Málaga)

SPANJE
Valid XHTML 1.0 Transitional Valide CSS ! site by: Rob van der Zee