Logo, Grace Bible Believers Bible studies, Bible puzzles and Bible quizzes

TRAKTAAT GENEDE EVANGEELJE
--------------------------------------------------------------
Lêste feroaring: 10 juny 2012
--------------------------------------------------------------
Bad News - Good News image

Wannear wy it evangeelje fan de genede fan God ferkundigje, is it belangryk dat de wurden op in traktaat oerienkomme mei wat wy leauwe. Tagelyk moat it traktaat nijsgjirrigens geande meitsje en in reaksje oproppe: allinne op Jezus Kristus fertroue as persoanlike Rêder fan de hel.

Derôm hawwe wy in traktaat makke dy’t al in grutte help ûnder de genede leauwenden docht bliken om it evangeelje fan de genede fan God te ferkundigjen. As jo de gelegenheid hawwe, advisearje wy dat de ûntfanger fan it traktaat de bibelferzen lûdop lêst.

Wy biede it traktaat yn in PDF-bestân oan, dat sadwaande it maklik yn de kompjûter is op te slaan om by e-mails te foegjen of ôf te printsjen. Printsje it traktaat ôf op kleurd papier, dat sadwaande it noch mear opfalt. De 6 traktaten tegearre pasje krekt op in papier fan lang formaat (215,9 x 355,6 mm / 8,5 "x 14").opsom

1. Yndividueel traktaat (mei BadNewsGoodNews logo en kontakt ynformaasje)


Foar in PDF-bestân fan dit traktaat, klik op:

YNDIVIDUEEL TRAKTAAT MEI BADNEWSGOODNEWS LOGO EN KONTAKT YNFORMAASJEopsom

2. Seis traktaten tegearre (mei BadNewsGoodNews logo en kontakt ynformaasje)


Foar in PDF-bestân fan dizze 6 traktaten, klik op:

SEIS TRAKTATEN TEGEARRE MEI BADNEWSGOODNEWS LOGO EN KONTAKT YNFORMAASJEterug naar boven


© 2008 - 2018 Rob van der Zee

Doctrinal Statement Constitution and Bylaws


Contact

Mobyl: (+34) 636 993 444

Apartado de Correos, 143 - 29631 Arroyo de la Miel (Málaga)

SPANJE
Valid XHTML 1.0 Transitional Valide CSS ! site by: Rob van der Zee